Vitajte na našej webovej stránke!

Naše centrum ponúka deťom, rodičom a učiteľom tieto služby:

 • poradenstvo pri adaptačných problémoch detí v materskej škole
 • posúdenie školskej zrelosti predškolských detí
 • pomoc pri riešení výchovných problémov v rodine a v základnej škole
 • pomoc s problémami v učení
 • špeciálno – pedagogické vyšetrenie a poradenstvo
 • poradenstvo pri voľbe štúdia a povolania pre žiakov končiacich základnú a strednú školu
 • poradenstvo pri riešení rodinných, školských a osobných problémov dospievajúcich

                       
Stretávame sa s deťmi a dospievajúcimi ...

 • stimulačné cvičenia pre predškolákov (grafomotorika, zmyslové vnímanie, pamäť, matematické predstavy)
 • náprava a rozvoj reči a komunikačných schopností
 • náprava špecifických porúch učenia a správania (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, porucha pozornosti)


Stretávame sa s rodičmi a učiteľmi ...

 • prednášky a semináre na témy súvisiace s obsahom činnosti CPPPaP
 • prednášky a besedy na združeniach rodičov na témy súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí a dospievajúcej mládeže


Oddelenie Centrum výchovnej a psychologickej prevencie realizuje preventívne aktivity a stimulačné programy pre deti a dospievajúcich...

 • preventívne programy pre školy (MŠ, ZŠ, SŠ)
 • diskusné kluby a besedy
 • poskytovanie objektívnych, jasných a veku primeraných informácií o drogách a iných závislostiach
 • pomoc pri zvládaní krízových situácií
 • tréningové skupiny zamerané na získanie sociálnych zručností
 • skupinové programy pre dospievajúcu mládež

 

Novinky

Školská zrelosť a školská pripravenosť

27.02.2015 13:47

Z činnosti špeciálnych pedagogičiek

26.02.2015 13:52
poskytujeme rady pri výchove, vzdelávaní a podpore vývinu vášho dieťaťa pomáhame pri riešení výchovných a vývinových problémov (nesmelé, pasívne, hyperaktívne, nepokojné, nesústredené dieťa, zmeny správania sa dieťaťa vplyvom rôznych rodinných a školských problémov...

Naša práca v teréne

13.02.2015 08:23
V školskom roku 2014/15 odborní pracovníci oddelenia prevencie navštevujú materské, základné a stredné  školy v senickom okrese podľa aktuálnych požiadaviek jednotlivých zariadení. V materských školách sa teší obľube program Dobrodružná cesta do krajiny zdravia. Detičky sa...

Preventívny program o zdraví pre našich najmenších

19.03.2014 15:06
V školskom roku 2013/14 sme do nášho ponukového listu pre školské zariadenia opätovne zaradili aj preventívny program pre materské školy so zameraním na primárnu protidrogovú prevenciu pod názvom „Dobrodružná cesta do Krajiny Zdravia“.  Program pozostáva z 3 stretnutí, počas ktorých...

Depistáž školskej zrelosti v materských školách

18.03.2014 08:13
V súčasnom období psychológovia a špeciálni pedagógovia nášho centra uskutočňujú v materských školách senického okresu depistáž školskej zrelosti.Ide o orietačné testovanie školskej pripravenosti u detí predškolského veku. Jeho účelom je vytipovať predškolákov s nedostatočnou či otáznou...

Webová prezentácia bola spustená

01.02.2011 14:40
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. Očakávajte stále nové a nové príspevky!